در این طرح نقاشی مفهومی کودک و پیر در تصویر کشیده شده است .

نقطه عطف این تصویرسازی دیجیتال شروع و پایان زندگی در یک نقطه و استفاده از واکر و روروئک در کودکی و پیری می باشد.

سر گشته چو پرگار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

میم.ت| نقاشی مفهمومی