این نقاشی مفهومی به اتلاف وقت نسل امروز در شبکه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام اشاره دارد که با ساعت شنی به تصویر کشیده شده است