طراحی کاراکتر خرگوش چاق، خروجی کلاس طراحی کاراکتر-نقاشی دیجیتال مجتمع فنی تهران (شعبه قیطریه)