طراحی انیمیشنی کاراکتر کودک با استفاده از عکس (سیاه سفید )